Šperos.lt > Lietuvių kalba > Lietuvių kalbos šperos
Lietuvių kalbos šperos

(3 darbai)

Apskaitos terminų žodynėlisSpecialybės žodynėlis. Tarptautiniai žodžiai. Auditas. Balansas. Debetas. Patentas. Obligacija. Kreditas. Bankas. Depozitas. Inkasuoti. Organizacija. Deklaracija. Revizija. Licencija. Kasa. Čekis. Fondas. Kvalifikacija. Standartas. Amortizacija. Akcija. Emisija. Banknotas. Cirkuliacija. Kalkuliacija. Hierarchija. Lietuviški terminai. Apskaita. Atskaitomybė. Raštinė. Įstatymas. Dokumentas. Prekyba. Atsakomybė. Sutartis. Įsakas. Pinigas. Taisytini pavyzdžiai. Sponsorius. Ofisas. Dileris. Falsifikacija. Imidžas. Skaityti daugiau
FonetikaFonetika. Artikuliacinė fonetika. Akustinė fonetika. Fonologija. Ortoepija. Fonetikos mokslo dalių ryšys. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Eilė. Pakilimas. Lūpų veikla. Trukmė ir įtempimas. Akustinė balsių klasifikacija. Tembro aukštis. Spektro sklaida. Bemoliškumas. Trukmė ir įtempimas. Balsių rašyba. Aukštutinio pakilimo balsiai. Žemutinio pakilimo balsiai. Vidutinio pakilimo balsiai. Balsių vartojimas. Priešakinės ir užpakalinės eilės balsiai. Žemutinio, vidutinio, aukštumo pakilimo balsiai. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Balsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai. Poziciniai Balsių tarties klaidos. Kirčiuotų trumpųjų – neįtemptųjų balsių ilginimas. Nekirčiuotų ilgųjų – įtemptųjų balsių trumpinimas. Vid. pakilimo balsių dvibalsinimas. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija. Oro skverbimosi būdas. Sprogstamieji priebalsiai Pučiamieji priebalsiai Artikuliacijos vieta. Balso stygų veikla. Palatališkumas (minkštumas). Priebalsių. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Dviejų vienodų priebalsių sandūra. Priebalsių vartojimas. Žodžio viduje Žodžio gale. Priebalsinių fonemų sistema. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Priebalsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Priebalsių tarties klaidos. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Dvigarsių sandara Grynieji balsiniai. Mišrieji dvigarsiai Dėmenų sąlydis. Dvigarsių rašyba. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių vartojimas. Dvibalsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių fonologinis savarankiškumas. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Sutaptiniai dvibalsiai. Sudėtiniai dvigarsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių variantai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai. Žodžio pradžios ir galo dėsniai. Garsų pridėjimas žodžio pradžioje. Duslieji priebalsiai žodžio gale. Kietieji priebalsiai žodžio gale. Dviejų tokių pat garsų sandūra.tapatūs priebalsiai. Du gretimi balsiai. Dviejų, kad ir nevienodų balsių sandūra vadinama sambalsiu, arba hiatu. Skiemuo. Skiemens pagrindas. Atvirieji skiemenys. Kalbos padargų raumenų įtampos teorija. Žodžių kėlimas raštu. Fonetiniai požymiai. Žymėjimas. Fonologinis vaidmuo. Proklitikai ir enklitikai. Tarties klaidos. Priegaidė. Skaityti daugiau
StilistikaBuitinis stilius. Meninis stilius. Publicistinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Antonimai. Sinonimai. Frazeologizmai. Metafora. Metaforinis epitetas. Alegorija. Mįslės, sentencijos, aforizmai. Parabolė. Katachrezė. Oksimoronas. Metonimija. Sinekdocha. Emfazė. Onomatopėja. Antonomazija. Perifrazė. Hiperbolė. Litotė. Ironija. Anafora. Epifora. Diafora. Antanaklazė. Simploka. Anadiplozė. Įrėminimas. Poliptotonas. Paronomazija. Parechezė. Etimologinė figūra. Korekcija. Laipsniavimas. Polisindetonas. Akumuliacija. Amplifikacija. Periodas. Trumpinimo figūros. Elipsė. Adjunkcija. Asindetonas. Nutylėjimas. Antitezė. Chiazmas. Parceliacija. Segmentacija. Pridūrimas. Retorinis kreipinys. Apostrofa. Dubitacija. Eksklamacija. Kas yra stilius? Asmenybės ir funkcinio stiliaus vartojimo sąveika. Skaityti daugiau